Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Decyzje Rektora 2006

Decyzje Rektora

 

Decyzja Nr 1

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 2 stycznia 2006 roku

w sprawie: zasad tworzenia wewn?trznych aktów normatywnych obowi?zuj?cych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 1

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) ustalam Zasady tworzenia wewn?trznych aktów normatywnych obowi?zuj?cych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie, których tre?? stanowi za??cznik do decyzji.

 

§ 2

Odst?pienie od powy?szych zasad mo?e nast?pi? wy??cznie za zgod? Rektora.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Za??cznik do Decyzji Nr 1

z dnia 2 stycznia 2006 r.

 

ZASADY TWORZENIA WEWN?TRZNYCH AKTÓW NORMATYWNYCH W UNIWERSYTECIE WARMI?SKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

 

1.      Inicjatywa stanowienia nowych wewn?trznych uregulowa? prawnych lub zmian w dotychczas obowi?zuj?cych wewn?trznych aktach normatywnych nale?y do rektora (prorektora), kanclerza lub kierowników jednostek organizacyjnych, w zakresie spraw merytorycznych powierzonych okre?lonym jednostkom organizacyjnym lub stanowiskom pracy.

2.      Projekty aktów normatywnych uchwalanych przez Senat oraz Zarz?dze? i Decyzji Rektora lub Kanclerza przygotowuje jednostka organizacyjna administracji uczelni, do której nale?y realizacja zada? b?d?cych przedmiotem danego uregulowania prawnego.

3.      Kierownik jednostki organizacyjnej projekt aktu normatywnego mo?e skierowa? do w?a?ciwej komisji senackiej w celu uzyskania opinii.

4.      Kierownik jednostki organizacyjnej zobowi?zany jest uzyska? pozytywn? akceptacj? projektu aktu prawnego przez odpowiednie osoby, w tym: prorektorów, kanclerza, kwestora, radc? prawnego oraz je?li wymaga tego tre?? projektu – inne osoby, zespo?y opiniuj?ce lub organizacje.

5.      Pozytywne akceptacje projektu aktu prawnego s? podstaw? do przygotowania wersji edytorskiej dokumentu, jego zarejestrowania – opatrzenia dat? i kolejnym numerem – oraz przed?o?enia Rektorowi lub Kanclerzowi do podpisu.

6.      Uzyskanie podpisu Rektora lub Kanclerza upowa?nia do opublikowania aktu prawnego w kwartalniku „Akty Prawne” oraz w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej UWM.

7.      Rejestr uchwa? i stanowisk Senatu oraz zarz?dze? i decyzji Rektora prowadzi Biuro Rektora. Rejestr zarz?dze? i decyzji Kanclerza prowadzi Sekretariat Kanclerza.

 

 

Decyzja Nr 2

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 stycznia 2006 roku

w sprawie: powo?ania komisji dokonuj?cej kwalifikacji pracowników i doktorantów na wyjazdy za granic? w celach naukowych.

 

Na podstawie art. 66 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz Uchwa?y Nr 281 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników i doktorantów w celach naukowych oraz ich szczególnych uprawnie? stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Powo?uj? Uczelnian? Komisj? Kwalifikacyjn? ds. Wyjazdów Zagranicznych Pracowników i Doktorantów w celach naukowych w sk?adzie:

1.      przewodnicz?cy – prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski, prof. zw.

2.      cz?onkowie:

ü      dr Krzysztof Bryl

ü      prof. dr hab. Tomasz Janowski, prof. zw.

ü      prof. dr hab. Jan Kucharski, prof. zw.

ü      prof. dr hab. Stanis?aw Okrasa

ü      prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, prof. zw.

ü      dr hab. Bogus?aw Staniewski, prof. UWM

ü      sekretarz – mgr Agnieszka Kowalska.

 

§ 2

Zadania Komisji okre?la Uchwa?a Nr 281 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników i doktorantów w celach naukowych oraz ich szczególnych uprawnie?.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Decyzja Nr 3

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 lutego 2006 roku

w sprawie: zmian w sk?adzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwo?awczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

 

Na podstawie § 64 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

W sk?adzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów ustalonym Decyzj? Nr 1 Rektora UWM z dnia 5 stycznia 2004 roku oraz decyzj? Nr 3 Rektora UWM z dnia 2 lutego 2005 roku wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

1.      odwo?uje si? Mart? Depta,

2.      odwo?uje si? Tomasza Juszkiewicza

3.      odwo?uje si? Adama Wenc?awa

4.      powo?uje si? Bart?omieja Kroma

5.      powo?uje si? Aleksandr? ?adn?

6.      powo?uje si? Marzen? Wiechowsk?.

 

§ 2

W sk?adzie Odwo?awczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów ustalonym Decyzj? Nr 3 Rektora UWM z dnia 2 lutego 2005 roku wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

1.      odwo?uje si? dr hab. Jadwig? Wyszkowsk?, prof. UWM

2.      odwo?uje si? Wojciecha Demko

3.      odwo?uje si? Wojciecha Morawskiego

4.      powo?uje si? dr hab. Iren? Brzozowsk?

5.      powo?uje si? Magdalen? Adamowicz

6.      powo?uje si? Bart?omieja Andrzejewskiego.

 

§ 3

Uwzgl?dniaj?c § 1 i § 2 w sk?ad Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwo?awczej Komisji ds. Studentów wchodz?:

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów:

 1. Nauczyciele akademiccy:

1.      dr in?. Zenon Drabowicz – przewodnicz?cy

2.      prof. dr hab. Alina Lewczuk

3.      dr Krystyna Kutiak-Zakrzewska

4.      dr in?. Piotr Sawicki

II.     Przedstawiciele studentów:

1.      Bart?omiej Krom

2.      Aleksandra ?adna

3.      Marzena Wiechowska

Odwo?awcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów:

 1. Nauczyciele akademiccy:

1.      dr in?. Ryszard Zadernowski – przewodnicz?cy

2.      dr hab. Irena Brzozowska

3.      dr Joanna Ch?osta-Zielonka

4.      dr in?. Micha? K??bukowski

 1. Przedstawiciele studentów:

1.      Magdalena Adamowicz

2.      Bart?omiej Andrzejewski

3.      Justyna Staniszewska

 

§ 4

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Decyzja Nr 4

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 marca 2006 roku

w sprawie: powo?ania zespo?ów projektowych do spraw przygotowania wniosków do Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Powo?uje si? nast?puj?ce zespo?y projektowe do spraw przygotowania wniosków do Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013:

1)      „Centrum Edukacyjno-Badawcze Produkcji i Bezpiecze?stwa Zdrowotnego ?ywno?ci Pochodzenia Zwierz?cego”

zespó? w sk?adzie:

ü      prof. dr hab. W?adys?aw Chojnowski,

ü      prof. dr hab. S?awomir Zdu?czyk,

ü      prof. dr hab. Stefan Ziajka,

ü      dr hab. W?adys?aw Kordan, prof. UWM,

ü      dr in?. Krzysztof Bohdziewicz,

ü      mgr in?. Wojciech Samulowski,

ü      mgr in?. Zbigniew Stachurski;

2)      „Budowa i wyposa?enie Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie”

zespó? w sk?adzie:

ü      dr hab. Edward Ko?odzi?ski, prof. UWM

ü      dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM,

ü      prof. dr hab. Janusz Piechocki,

ü      prof. dr hab. Aleksy Tralle,

ü      mgr in?. Wojciech Samulowski,

ü      mgr in?. Zbigniew Stachurski,

ü      mgr Tomasz Wilczy?ski;

3)      „Rozbudowa, wyposa?enie i modernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych i bazy mieszkaniowo-socjalnej studentów”

zespó? w sk?adzie:

ü      dr hab. Jacek Bieranowski, prof. UWM,

ü      prof. dr hab. Czes?aw Ho?dy?ski,

ü      prof. dr hab. Andrzej Olubi?ski,

ü      dr in?. Aleksander Socha,

ü      mgr in?. Wojciech Samulowski,

ü      mgr in?. Zbigniew Stachurski;

4)      „Budowa i wyposa?enie Centrum Akwakultury i In?ynierii Ekologicznej”

zespó? w sk?adzie:

ü      dr hab. Miros?aw Krzemieniewski, prof. UWM,

ü      prof. dr hab. Konrad D?browski,

ü      dr hab. Jacek Koz?owski,

ü      dr in?. Jaros?aw Pesta,

ü      mgr in?. Wojciech Samulowski,

ü      mgr in?. Zbigniew Stachurski;

5)      „Budowa i wyposa?enie Akademickiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Olsztynie”

zespó? w sk?adzie:

ü      dr in?. Aleksander Socha,

ü      mgr Waldemar Buszan,

ü      mgr Grzegorz Dubielski,

ü      mgr in?. Wojciech Samulowski,

ü      mgr in?. Zbigniew Stachurski.

 

§ 2

W pracach ka?dego z zespo?ów uczestniczy? b?dzie wyznaczony przez kwestora pracownik kwestury Uniwersytetu.

 

§ 3

Nadzór nad prac? zespo?ów powierza si? prorektorowi do spraw nauki i wspó?pracy z gospodark?.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Decyzja Nr 5 

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 8 maja 2006 r.

 

w sprawie: powo?ania merytorycznego Zespo?u do spraw Programu Rozwoju Uczelni.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) stanowi si?, co nast?puje:

 

 

§ 1

Powo?uje si? merytoryczny Zespó? ds. Programu Rozwoju Uczelni w sk?adzie:

 

 • przewodnicz?cy – prof. dr hab. Gabriel FORDO?SKI (prorektor ds. rozwoju uczelni);

 

 • zast?pca przewodnicz?cego – prof. dr hab. Stefan Smoczy?ski (przewodnicz?cy Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Bud?etu);

 

 • cz?onkowie:
  • prof. dr hab. Jan Kucharski (przewodnicz?cy Senackiej Komisji ds. Kadrowych);
  • prof. dr hab. Tomasz Janowski (przewodnicz?cy Senackiej Komisji Nauki);
  • dr hab. Ewa Klimiuk, prof. UWM (przewodnicz?ca Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych);
  • prof. dr hab. Andrzej Rutkowski (przewodnicz?cy Senackiej Komisji ds. Wspó?pracy z Zagranic?);
  • dr hab. W?adys?aw Kordan, prof. UWM („szef” Korpusu Dzieka?skiego).

 

§ 2

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

D E C Y Z J A  Nr  6

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 maja 2006 roku.

 

 

w sprawie: ramowej organizacji roku akademickiego 2006/2007 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), stosownie do § 2 ust. 3 Regulaminu Studiów, stanowi?cego za??cznik do Uchwa?y Nr 6 Senatu UWM w Olsztynie z 24 wrze?nia 1999 r., stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

 

Ustala si? ramow? organizacj? roku akademickiego 2006/2007, jak w za??czniku do niniejszej decyzji.

 

§ 2

 

Dopuszcza si? inne terminy sesji egzaminacyjnych ustalone przez kierownictwa wydzia?ów dla studentów studiów niestacjonarnych, którzy rozpoczn? zaj?cia dydaktyczne wcze?niej ni? w pa?dzierniku 2006 roku.

 

§ 3

 

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Otrzymuj?:

1.      Dziekanaty Wydzia?ów

2.      Jednostki Ogólnouczelniane/Mi?dzywydzia?owe

3.      Kanclerz Uczelni

4.      Zast?pca Kanclerza

5.      Kierownicy Biur

6.      „?ak” Fundacja Pomocy Studentom

7.      Biblioteka G?ówna

 

 

Za??cznik do Decyzji Nr 6 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 17 maja 2006 roku

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2006/2007

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Semestr

Data

Uczelniana i wydzia?owe

inauguracje roku akademickiego

29.09. 2006 r./***

29-30.09.2006 r./****

1.10.2006 r./*****

semestr

zimowy

zaj?cia dydaktyczne

2.10.2006r. – 21.12.2006r./*

wakacje zimowe

22.12.2006r. – 2.01.2007r.

zaj?cia dydaktyczne

3.01.2007r.- 27.01.2007r.

sesja egzaminacyjna zimowa

29.01.2007r.- 10.02.2007r.

sesja egzaminacyjna

zimowa-poprawkowa

12.02.2007r.- 17.02.2007r.

semestr

letni

zaj?cia dydaktyczne

19.02.2007r.- 5.04.2007r.

wakacje wiosenne

6.04.2007r.- 10.04.2007r.

zaj?cia dydaktyczne

11.04.2007r.- 8.06.2007r./**

sesja egzaminacyjna letnia

9.06.2007r.- 22.06.2007r.

wakacje, praktyki wakacyjne

23.06.2007r.- 21.09.2007r.

sesja egzaminacyjna

jesienna-poprawkowa

3.09.2007r.- 15.09.2007r.

* w tym:    2.11.2006 r. (czwartek) – dzie? rektorski

 

** w tym: 2.05.2007 r. (?roda) – dzie? rektorski

 

***    - uczelniana inauguracja roku akademickiego

****  - wydzia?owe inauguracje roku akademickiego

 

***** inauguracje roku akademickiego w:

Centrum Studiów Ba?tyckich w E?ku oraz

         Mi?dzynarodowym Centrum Edukacyjnym w Braniewie

 

Decyzja Nr 8

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 3 lipca 2006 r.

 

w sprawie: realizacji kszta?cenia na kierunku „informatyka”.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

W celu rozpocz?cia w roku akademickim 2006/2007 na Wydziale Matematyki i Informatyki na kierunku informatyka kszta?cenia ko?cz?cego si? tytu?em zawodowym in?yniera

polecam:

opracowanie projektu restrukturyzacji Wydzia?u Matematyki i Informatyki - z okre?leniem docelowych komórek organizacyjnych i zakresu ich dzia?ania oraz harmonogramu zmian, w celu dostosowania Wydzia?u do realizacji rozszerzonych zada? dydaktycznych;
dokonanie analizy docelowych potrzeb kadrowych niezb?dnych do realizacji rozszerzonych zada? Wydzia?u – z uwzgl?dnieniem mo?liwo?ci zaspokojenia we w?asnych ramach oraz pozyskania kadry z zewn?trz;
okre?lenie bazy techniczno-programowej laboratoriów, niezb?dnych do kszta?cenia informatyków na oferowanych w roku akademickim 2006/2007 specjalno?ciach in?ynierskich oraz harmonogramu tworzenia tych laboratoriów;
okre?lenie zespo?ów dydaktycznych odpowiedzialnych za kszta?cenie na poszczególnych specjalno?ciach kierunku informatyka;
opracowanie programu koordynacji przez Wydzia? Matematyki i Informatyki kszta?cenia informatycznego na innych wydzia?ach UWM.
 

§ 2

Zespo?owi w sk?adzie:

 • dr hab. Szczepan BRYM, prof. UWM,
 • dr hab. Edward KO?ODZI?SKI, prof. UWM,
 • prof. dr hab. Mikalai MIATSELSKI,
 • prof. dr hab. Lech POLKOWSKI,
 • prof. dr hab. Aleksy TRALLE

powierzam opracowanie do 15 wrze?nia 2006 roku programu, o których mowa w § 1.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.

 

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki 

 

 

informacj? wytworzy?o:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

03-07-2006

 

 

 

 

 

 

D E C Y Z J A  NR  9

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 3 lipca 2006 roku.

 

w sprawie: op?aty wnoszonej przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na studia stacjonarne

i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 2 i 2a ustawy z 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 164 .poz. 1385 z po?n. zm), stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Ustala si? op?at? wnoszon? przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na I rok stacjonarnych

i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2006/2007, w kwocie:

1.      150,00 z? (sto pi??dziesi?t z?otych) dla osób ubiegaj?cych si? o przyj?cie na kierunki, na których post?powanie kwalifikacyjne na studia obejmuje testy dotycz?ce szczególnych wymogów stawianych kandydatom (sprawdzian uzdolnie? artystycznych),

tj. na kierunki: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

 

2.      85,00 z? (osiemdziesi?t pi?? z?otych) dla osób ubiegaj?cych si? o przyj?cie na studia na pozosta?e kierunki.

 

§ 2

Ustala si? op?at? wnoszon? przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia – doktoranckich w roku akademickim 2006/2007, w kwocie:

85,00 z? (osiemdziesi?t pi?? z?otych).

 

§ 3

1.        Op?aty, o których mowa w § 1-2 niniejszej decyzji, nale?y wnosi? na jedno z ni?ej wymienionych kont Uniwersytetu:

a)      UWM w Olsztynie

Bank PKO BP Oddzia? Centrum w Olsztynie

nr rachunku: 77102035410000590200144048

 

b)      UWM w Olsztynie

Bank PeKaO S.A. O/Olsztyn

nr rachunku: 41124015901111000014525650

 

c)      UWM w Olsztynie

Bank Millennium

nr rachunku: 28116022020000000061938583

 

d)      UWM w Olsztynie

Bank Gospodarki ?ywno?ciowej S.A.

nr rachunku: 60203000451110000001066510

 

e)      UWM w Olsztynie

Bank Gospodarstwa Krajowego

nr rachunku: 83113011890025000719200007

 

f)        UWM w Olsztynie

Bank BPH S.A.

nr rachunku: 50106000760000321000056322

 

(z dopiskiem „Rekrutacja 2006”) – w urz?dzie pocztowym lub banku.

 

2.        Op?aty, o których mowa w §1-2 niniejszej decyzji, mo?na równie? dokona? bezpo?rednio w Uniwersytecie.

 

3.        Dowód wp?aty (orygina?) nale?y do??czy? do kompletu dokumentów sk?adanych przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na studia.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzy?o:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

03-07-2006

 

 

 

DECYZJA NR 10

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 lipca 2006 r.

 

w sprawie: powo?ania Zespo?u do spraw realizacji projektu „zakup wyposa?enia i elektronicznego systemu udost?pniania zbiorów nowej bibliotek UWM w Olsztynie”

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. Zm).

 

§ 1

Powo?uje si? Zespó? do spraw: Zespo?u do spraw realizacji projektu „zakup wyposa?enia i elektronicznego systemu udost?pniania zbiorów nowej bibliotek UWM w Olsztynie” finansowanego z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej

W sk?adzie:

 

Kierownik projektu – mgr in?. Zbigniew STACHURSKI

 

Cz?onkowie:

 • mgr Anna BARA?SKA (Dzia? Planowania i Organizacji),
 • mgr Gra?yna BUCZY?SKA (Kwestura),
 • mgr in?. Jan CHOJECKI (Inspektor nadzoru – instalacje niskopr?dowe),
 • mgr in?. Marek JASTRZEBSKI (Zespó? ds. Zamówie? Publicznych),
 • dr Danuta KONIECZNA (Biblioteka G?ówna),
 • dr in?. Boles?aw PILAREK (Biuro Informacji i Promocji Uczelni)
 • mgr Ma?gorzata WASYLUK (Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej)

 

§ 2

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

informacj? wytworzy?o:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

10-07-2006

 

 

 

 

 

DECYZJA NR 11

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 wrze?nia 2006 r.

 

w sprawie: powo?ania Zespo?u do spraw tworzenia Centrum Mleczarstwa.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz w zwi?zku z Uchwa?? Nr 110 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 wrze?nia 2006 r.

 

§ 1

Powo?uje si? Zespó? do spraw tworzenia Centrum Mleczarstwa w sk?adzie:

 

Przewodnicz?cy – dr hab. Bogus?aw STANIEWSKI, prof. UWM

 

Cz?onkowie:

 • dr in?. Krzysztof BOHDZIEWICZ,
 • dr in?. Maria CZERNIEWICZ,
 • dr in?. Bogdan DEC,
 • prof. dr hab. Stefan ZIAJKA.

 

§ 2

Zadaniem Zespo?u jest przygotowanie koncepcji tworzenia i funkcjonowania Centrum Mleczarstwa oraz udzia?u uczelni w tym przedsi?wzi?ciu.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

informacj? wytworzy?o:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

06-09-2006

 

 

 

 

 

Decyzja Nr 12

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 wrze?nia 2006 r.

 

 

 

w sprawie: powo?ania wydzia?owych komisji ds. przegl?du warunków pracy

 

 

Na podstawie art.66 ust.2 pkt 5 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z pó?n. zm.), art.23712 ustawy z 26 czerwca 1974 r. (Kodeks pracy Dz.U. Nr 24 poz. 141 z pó?n. zm.), stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Powo?uje si? wydzia?owe komisje ds. przegl?du warunków pracy w sk?adzie, okre?lonym w za??czniku do niniejszej decyzji.

 

§ 2

Wydzia?owe komisje ds. przegl?du warunków pracy zobowi?zane s?:

przeprowadzi? przegl?dy w terminie do 31 pa?dziernika ka?dego roku;

po zako?czeniu przegl?du niezw?ocznie z?o?y? sprawozdanie Komisji Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy.

 

§ 3.

Traci moc decyzja Nr 10 Rektora UWM z 3 pa?dziernika 2005 roku.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Za??cznik do Decyzji Nr 12 Rektora UWM

z dnia 18 wrze?nia 2006 r.

 

 

WYDZIA?OWE KOMISJE

ds. PRZEGL?DU WARUNKÓW PRACY

 

 

I WYDZIA? BIOIN?YNIERII ZWIERZ?T

 

 

Przewodnicz?cy: Wojciech KORSAK - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

 

Cz?onkowie:

dr hab. Wies?aw SOBOTKA - przedstawiciel Dziekana

 

mgr in?. Krystyna FILIPOWICZ - przedstawiciel ZNP

 

Tadeusz WÓ?KIEWICZ - przedstawiciel S?u?b Technicznych

 

mgr Krzysztof NOWICKI - przedstawiciel Dzia?u BHP

 

mgr in?. Helena KUCZY?SKA - przedstawiciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

 

lek. med. Miros?aw WAWRYK - S?u?ba Medycyny Pracy

 

 

II WYDZIA? BIOLOGII

 

 

Przewodnicz?cy:

mgr in?. Wies?awa KOLANO - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

 

Cz?onkowie:

 mgr Zbigniew KUCZAWSKI - przedstawiciel Dziekana

 

 Halina KOWALSKA - przedstawiciel ZNP

 

 dr Pawe? LORO - przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

 

 Zdzis?aw GO?DZIEWSKI - przedstawiciel S?u?b Technicznych

 

 mgr in?. Iwonna BARCI?SKA - przedstawiciel Dzia?u BHP

 

 mgr in?. Helena KUCZY?SKA - przedstawiciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

 

 lek. med. Miros?aw WAWRYK - S?u?ba Medycyny Pracy

 

 

III WYDZIA? GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 

 

Przewodnicz?cy:

dr in?. El?bieta LEWANDOWICZ - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

 

Cz?onkowie:

 mgr in?. Jerzy TRYSTU?A - przedstawiciel Dziekana

 

 dr in?. Andrzej DUNAJSKI - przedstawiciel ZNP

 

 in?. Józef ZIÓ?KOWSKI - przedstawiciel S?u?b Technicznych

 

 mgr in?. Krystyna RYDZI?SKA - przedstawiciel Dzia?u BHP

 

 

IV WYDZIA? HUMANISTYCZNY

 

 

Przewodnicz?cy:

 dr Lech KRAJEWSKI - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

 

Cz?onkowie:

 mgr Robert MILIAN - Przedstawiciel Dziekana

 

 Henryka PIÓRKOWSKA - przedstawiciel ZNP

 

 Stefan MIL - przedstawiciel S?u?b Technicznych

 

 mgr in?. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ - przedstawiciel Dzia?u BHP

 

 

V WYDZIA? KSZTA?TOWANIA ?RODOWISKA I ROLNICTWA

 

 

Przewodnicz?cy:

 dr in?. Jerzy SMO?UCHA - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

 

Cz?onkowie:

 dr in?. Ewa JASTRZ?BSKA - przedstawiciel Dziekana

 

 dr hab. Barbara ADOMAS - przedstawiciel ZNP

 

 dr in?. S?awomir SMÓLCZY?SKI - przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

 

 Leszek JUSZKIEWICZ - przedstawiciel S?u?b Technicznych

 

 mgr in?. Iwonna BARCI?SKA - przedstawiciel Dzia?u BHP

 

 mgr in?. Helena KUCZY?SKA - przedstawiciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

 

 lek. med. Miros?aw WAWRYK - S?u?ba Medycyny Pracy

 

 mgr in?. Mariusz GOLAKOWSKI - przedstawiciel Zespo?u ds. ppo?.

 

 

VI WYDZIA? MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

 

Przewodnicz?cy:

 Ró?a ?MIECH - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

 

Cz?onkowie:

 Julia MA?ASZKIN - przedstawiciel Dziekan

 

 mgr Maria BULI?SKA - przedstawiciel ZNP

 

 in?. Stanis?aw CIBOROWSKI - przedstawiciel S?u?b Technicznych

 

 mgr in?. Krystyna RYDZI?SKA - przedstawiciel Dzia?u BHP

 

 Krzysztof TOPOROWSKI - przedstawiciel Zespo?u ds. ppo?.

 

 

VII WYDZIA? MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

 

 

Przewodnicz?cy dr wet.:

Dariusz BARSKI - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

 

Cz?onkowie:

 dr hab. Miros?aw MICHALSKI - przedstawiciel Dziekana

 

 mgr in?. Krystyna CIE?LAR - przedstawiciel ZNP

 

 dr wet. Ewa SKORSKA-WYSZY?SKA - przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

 

 Andrzej D?BROWSKI - przedstawiciel S?u?b Technicznych

 

 mgr in?. Krystyna RYDZI?SKA - przedstawiciel Dzia?u BHP

 

 mgr in?. Helena KUCZY?SKA - przedstawiciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

 

 lek. med. Miros?aw WAWRYK - S?u?ba Medycyny Pracy

 

 

VIII WYDZIA? NAUK TECHNICZNYCH

 

 

Przewodnicz?cy:

 dr in?. Janusz MICHALSKI - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

 

Cz?onkowie:

 dr in?. Stanis?aw SZUMERA - przedstawiciel Dziekana

 

 dr in?. Piotr MAZUR - przedstawiciele ZNP

 

 dr in?. Jaros?aw SZUSZKIEWICZ - przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

 

 Ryszard WALAUGO - przedstawiciel S?u?b Technicznych

 

 mgr Krzysztof NOWICKI - przedstawiciel Dzia?u BHP

 

 lek. med. Miros?aw WAWRYK - S?u?ba Medycyny Pracy

 

 

IX WYDZIA? NAUKI O ?YWNO?CI

 

 

Przewodnicz?cy:

 Piotr KALINOWSKI - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

 

Cz?onkowie:

 mgr in?. Adam ZINKIEWICZ - przedstawiciel Dziekana

 

 Maria IGLI?SKA - przedstawiciel ZNP

 

 Miros?aw STANKIEWICZ - przedstawiciel S?u?b Technicznych

 

 mgr in?. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ - przedstawiciel Dzia?u BHP

 

 mgr in?. Helena KUCZY?SKA - przedstawiciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

 

 Krzysztof TOPOROWSKI - przedstawiciel Zespo?u ds. ppo?.

 

 lek. med. Miros?aw WAWRYK - S?u?ba Medycyny Pracy

 

 

X WYDZIA? OCHRONY ?RODOWISKA I RYBACTWA

 

 

Przewodnicz?cy:

 dr Roman G?A?EWSKI - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

 

Cz?onkowie:

 dr in?. Gra?yna FURGA?A-SELEZNIOW - przedstawiciel Dziekana oraz przedstawiciel ZNP

 

 dr hab. Dariusz KUCHARCZYK - przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

 

 in?. Jan WRÓBLEWSKI - przedstawiciel S?u?b Technicznych

 

 mgr in?. Krystyna RYDZI?SKA - przedstawiciel Dzia?u BHP

 

 mgr in?. Helena KUCZY?SKA - przedstawiciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpad

 

 

XI WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI

 

 

Przewodnicz?cy:

 mgr Adam WOLNIAKOWSKI - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

 

Cz?onkowie:

 Franciszek LEKOWSKI - przedstawiciel Dziekana

 

 mgr Krystyna PUPKIEWICZ - przedstawiciel ZNP

 

 mgr Helena MARTYNIAK - przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

 

 Tadeusz WÓ?KIEWICZ - przedstawiciel S?u?b Technicznych

 

 mgr in?. Mariusz GOLAKOWSKI - przedstawiciel Zespo?u ds. ppo?.

 

 mgr in?. Marta ROJEWSKA NARKOWICZ - przedstawiciel Dzia?u BHP

 

 

XII WYDZIA? PRAWA I ADMINISTRACJI

 

 

Przewodnicz?cy:

 mgr in?. Katarzyna HUMI?SKA - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

 

Cz?onkowie:

 mgr Krystyna HO?DY?SKA-ZIÓ?KOWSKA - przedstawiciel Dziekana

 

 dr in?. Dorota ULATOWSKA-RAKOWSKA - przedstawiciel ZNP

 

 mgr Robert PODSTAWSKI - przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

 

 Andrzej D?BROWSKI - przedstawiciel S?u?b Technicznych

 

 mgr in?. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ - przedstawiciel Dzia?u BHP

 

 

XIII WYDZIA? TEOLOGII

 

 

Przewodnicz?cy:

 mgr Magdalena BIA?ACH - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

 

Cz?onkowie:

 ks. mgr Ludwik KANIUGA - przedstawiciel Dziekana

 

 Anna FERENC - przedstawiciel ZNP

 

 mgr in?. Jerzy OSSOWSKI - przedstawiciel S?u?b Technicznych

 

 mgr in?. Iwonna BARCI?SKA - przedstawiciel Dzia?u BHP

 

 

XIV WYDZIA? NAUK EKONOMICZNYCH

 

 

Przewodnicz?cy

 dr in?. Antoni BARTNIK - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel ZNP

 

Cz?onkowie:

 dr in?. Zbigniew NASALSKI - przedstawiciel Dziekana

 

 Zdzis?aw GO?DZIEWSKI - przedstawiciel S?u?b Technicznych

 

 mgr Krzysztof NOWICKI - przedstawiciel Dzia?u BHP

 

 

XV STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU, STUDIM J?ZYKÓW OBCYCH

 

 

Przewodnicz?cy:

 ?ucja PASZEK - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

 

Cz?onkowie:

 mgr Grzegorz DUBIELSKI - Przedstawiciel REKTORA

 

 mgr Robert PODSTAWSKI - przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

 

 mgr Jerzy DANILUK - przedstawiciel ZNP

 

 mgr in?. Jerzy OSSOWSKI - przedstawiciel S?u?b Technicznych

 

 mgr in?. Krystyna RYDZI?SKA - przedstawiciel Dzia?u BHP

 

 

XVI BIBLIOTEKA G?ÓWNA

 

 

Przewodnicz?cy:

 mgr Maria Ewa KORCZAKOWSKA - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

 

Cz?onkowie:

 dr in?. W?odzimierz SEBASTYA?SKI - przedstawiciel Dyrektora

 

 mgr Magdalena MALANOWICZ - przedstawiciel ZNP

 

 mgr Franciszka ORZESZKOWSKA - przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

 

 Grzegorz ZAMY?LEWSKI - przedstawiciel S?u?b Technicznych

 

 mgr in?. Iwonna BARCI?SKA - przedstawiciel Dzia?u BHP

 

 

XVII ADMINISTRACJA, STACJA DYDAKTYCZNO-BADAWCZA w ???anach i STACJA DYDAKTYCZNO-BADAWCZA w Ba?dach

 

 

Przewodnicz?cy:

 Edward MAJEWSKI - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy

 

Cz?onkowie:

 Zdzis?aw GO?DZIEWSKI - przedstawiciel Kanclerza

 

 mgr in?. Dariusz RAUBO - przedstawiciel S?u?b Technicznych

 

 in?. Barbara SEPCZY?SKA - przedstawiciel ZNP

 

 Krystyna Tabaka - przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”

 

 mgr Krzysztof NOWICKI - przedstawiciel Dzia?u BHP

 

informacj? wytworzy?o:

Sekcja Socjalna

za tre?? odpowiada:

mgr Wies?aw Turemko

data wytworzenia:

18-09-2006

 

 

 

DECYZJA NR 13

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 wrze?nia 2006 r.

 

w sprawie: zmiany w Decyzji Nr 6 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2005 roku odno?nie powo?ania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

Na podstawie art. 66 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

W Decyzji Nr 6 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie powo?ania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej w § 1 wyrazy „przewodnicz?cy – prof. Tadeusz Soko?owski” zast?puje si? wyrazami „przewodnicz?cy – prof. dr hab. Jerzy Borowski”.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzy?o:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

20-09-2006

 

 

 

 

Decyzja Nr 14

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 wrze?nia 2006r.

 

w sprawie: kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza.

 

Dzia?aj?c na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz § 32 ust. 4 pkt. 9 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie okre?lam kompetencje Rektora, Prorektorów i Kanclerza.

 

§ 1

 

REKTOR

 

1.      Reprezentuje Uniwersytet na zewn?trz.

2.      Podejmuje strategiczne decyzje finansowe i inwestycyjne.

3.      Dokonuje podzia?u ?rodków finansowych zgodnie z planem rzeczowo-finansowym Uniwersytetu.

4.      Kreuje tworzenie i stosowanie prawa w Uniwersytecie oraz nadzoruje jego przestrzeganie.

5.      Zwo?uje posiedzenia Senatu i przewodniczy jego obradom.

6.      Kszta?tuje strategi? rozwoju Uniwersytetu.

7.      Wyznacza g?ówne kierunki bada? i wspó?pracy naukowej Uniwersytetu na terenie kraju i za granic?.

8.      Zawiera umowy o wspó?pracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

9.      Zatwierdza zmiany w strukturze organizacyjnej podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek pozawydzia?owych.

10.  Powo?uje nowe jednostki organizacyjne oraz podejmuje decyzje o ich przekszta?ceniu lub likwidacji.

11.  Podejmuje decyzje w sprawie mianowania lub zatrudniania profesorów.

12.  Zatrudnia w trybie okre?lonym odr?bnymi przepisami:

1)      kanclerza i jego zast?pców,

2)      kwestora,

3)      audytora wewn?trznego,

4)      kierowników wydzia?owych i pozawydzia?owych jednostek organizacyjnych,

5)      rzecznika dyscyplinarnego,

6)      administratora ochrony danych osobowych,

7)      radc? prawnego,

8)      rzecznika patentowego,

9)      rzecznika prasowego.

13.  Zawiesza wykonanie uchwa?y Senatu naruszaj?cej wa?ny interes Uniwersytetu.

14.  Uchyla decyzj? kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej sprzeczn? z przepisami.

15.  Wspó?pracuje z Senack? Komisj? ds. Rozwoju Uczelni i Bud?etu oraz Senack? Komisj? Statutow?.

16.  Rektorowi podlegaj? bezpo?rednio:

1)      Kanclerz,

2)      Kwestor,

3)      Audyt Wewn?trzny,

4)      Biuro Rektora,

5)      Stanowisko ds. Obronnych,

6)      Zespó? Kontroli Wewn?trznej,

7)      Zespó? Radców Prawnych.

 

§ 2

 

PROREKTOR DS. KADR

 

1.      Tworzy i realizuje polityk? kadrow? i p?acow? zgodn? ze strategi? Uniwersytetu oraz kontroluje i ponosi odpowiedzialno?? za wydatkowanie ?rodków finansowych przyznanych na nadzorowan? dzia?alno??.

2.      W ramach powierzonych kompetencji:

1)      w trybie okre?lonym przez odr?bne przepisy podejmuje decyzje w sprawie zatrudniania pracowników:

a)      naukowo-dydaktycznych,

b)      dydaktycznych,

c)      naukowo-technicznych,

d)     in?ynieryjno-technicznych,

e)      bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej;

2)      podejmuje decyzje w sprawie finansowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych realizowanych poza uczelni?;

3)      odpowiada za stan bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo?arowej;

4)      tworzy kryteria oceny pracowników, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) oraz nadzoruje ich okresow? ocen?;

5)      przewodniczy Uczelnianej Komisji Oceniaj?cej ds. Nauczycieli Akademickich,

6)      nadzoruje:

a)      sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich,

b)      ochron? informacji niejawnych i ochron? danych osobowych,

c)      funkcjonowanie Biura ds. Kadr i Spraw Socjalnych w zakresie spraw pracowników, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 oraz spraw socjalnych;

7)      ustala kryteria i zasady kierowania pracowników na krajowe i zagraniczne sta?e naukowe oraz podejmuje decyzje w tym zakresie;

8)      rozpatruje wnioski Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej i podejmuje decyzje w zakresie jej w?a?ciwo?ci dzia?ania;

9)      wspó?pracuje z Senack? Komisj? ds. Kadrowych oraz Senack? Komisj? Rozwoju Uczelni i Bud?etu;

10)  tworzy polityk? w zakresie spraw socjalnych pracowników Uniwersytetu i podejmuje decyzje w tym zakresie;

11)  nadzoruje wykorzystanie Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych;

12)  wspó?pracuje ze zwi?zkami zawodowymi dzia?aj?cymi w Uniwersytecie.

 

§ 3

 

PROREKTOR DS. KSZTA?CENIA

 

1.      Odpowiada za ofert? edukacyjn? i nadzoruje organizacj? procesu dydaktycznego w Uniwersytecie.

2.      W ramach powierzonych kompetencji:

1)      tworzy ofert? edukacyjn? dostosowan? do misji i strategii Uniwersytetu;

2)      tworzy minima kadrowe i programowe niezb?dne do funkcjonowania kierunków studiów i poziomów kszta?cenia;

3)      podejmuje decyzje dotycz?ce legalizacji dokumentów studenckich przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranic?;

4)      zatwierdza przydzia? obci??e? dydaktycznych nauczycieli akademickich;

5)      kontroluje i ponosi odpowiedzialno?? za wydatkowanie ?rodków finansowych przyznanych na nadzorowan? dzia?alno??;

6)      reprezentuje Uniwersytet w Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej;

7)      przewodniczy Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej;

8)      nadzoruje:

a)      rekrutacj? na studia I, II i III stopnia,

b)      proces kszta?cenia w Uniwersytecie,

c)      kszta?cenie na studiach doktoranckich oraz przyznawanie pomocy materialnej doktorantom,

d)     rozliczenia obci??e? dydaktycznych nauczycieli akademickich,

e)      funkcjonowanie zamiejscowych o?rodków dydaktycznych, Mi?dzynarodowego Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Ostródzie, O?rodka Kultury J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców, Akademickiego Gimnazjum Nr 23 im. Marii i Georga Ditrichów w Olsztynie oraz XII Liceum Ogólnokszta?c?cego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie, Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego w UWM,

f)       merytorycznie prac? Biura ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich;

9)      wspó?pracuje z Senack? Komisj? ds. Dydaktycznych, Senack? Komisj? Rozwoju Uczelni i Bud?etu oraz Senack? Komisj? Statutow?.

 

§ 4

 

PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓ?PRACY REGIONALNEJ

 

1.      Realizuje przyj?te kierunki dzia?alno?ci naukowej i badawczej Uniwersytetu.

2.      Reprezentuje Uniwersytet w sprawach zwi?zanych z pozyskiwaniem ?rodków finansowych pochodz?cych z programów europejskich.

3.      Kontroluje i ponosi odpowiedzialno?? za wydatkowanie ?rodków finansowych przyznanych na nadzorowan? dzia?alno??.

4.      W ramach powierzonych kompetencji:

1)      prowadzi dzia?ania na rzecz pozyskiwania ?rodków na badania naukowe;

2)      nadzoruje:

a)      proces zakupów aparatury badawczej,

b)      wykorzystanie ?rodków finansowych przeznaczonych na badania naukowe,

c)      planowanie i prowadzenie bada? naukowych,

d)     dzia?alno?? specjalistycznych laboratoriów, stacji do?wiadczalnych i stacji dydaktyczno-badawczych,

e)      wykorzystanie ?rodków na realizacj? programów wspó?finansowanych z funduszy pochodzenia zagranicznego,

f)       uczelnian? ofert? naukow? w zakresie promocji wyników bada?, polityki licencyjnej i ochrony patentowej oraz wdra?ania wyników bada? i dzia?alno?ci eksperckiej,

g)      dzia?alno?? Biblioteki G?ównej i Wydawnictwa Uniwersytetu,

h)      merytorycznie funkcjonowanie Biura ds. Nauki i Wspó?pracy Regionalnej;

3)      inicjuje tworzenie nowych jednostek organizacyjnych prowadz?cych dzia?alno?? badawcz?, innowacyjn? i wdro?eniow?;

4)      zawiera umowy na realizacj? programów wspó?finansowanych z funduszy pochodzenia zagranicznego;

5)      udziela zezwole? na organizacj? w Uniwersytecie sympozjów, konferencji, zjazdów i innych spotka? naukowych;

6)      akceptuje udzia? pracowników Uniwersytetu w krajowych i zagranicznych spotkaniach naukowych;

7)      wspó?pracuje z Rad? Biblioteczn?, Kolegium Wydawniczym i Senackimi Komisjami: ds. Nauki oraz Rozwoju Uczelni i Bud?etu.

 

§ 5

 

PROREKTOR DS. ROZWOJU UCZELNI

 

1.      Koordynuje tworzenie strategii rozwoju i polityki finansowej uczelni oraz kontroluje i ponosi odpowiedzialno?? za wydatkowanie ?rodków finansowych przyznanych na nadzorowan? dzia?alno??.

2.      W ramach powierzonych kompetencji:

1)      koordynuje prace nad procesem tworzenia planu rzeczowo-finansowego;

2)      ustala zasady podzia?u ?rodków w ramach planu rzeczowo-finansowego;

3)      podejmuje decyzje w sprawie zakupów ?rodków trwa?ych oraz warto?ci niematerialnych i prawnych;

4)      udziela zezwole? na u?ywanie symboli i nazwy Uniwersytetu;

5)      nadzoruje:

a)      dzia?alno?? informacyjno-promocyjn? Uniwersytetu,

b)      proces gromadzenia dokumentów historycznych dotycz?cych Uniwersytetu,

c)      funkcjonowanie uniwersyteckiego Biuletynu Informacji Publicznej,

d)     funkcjonowanie internetowej strony Uniwersytetu,

e)      uczelnian? i ?rodowiskow? sie? informatyczn?;

6)      nadzoruje przygotowywanie umów o wspó?pracy z partnerami z zagranicy;

7)      podejmuje decyzje w sprawie zagranicznych podró?y s?u?bowych pracowników;

8)      okre?la zasady finansowania pobytu w Uniwersytecie delegacji zagranicznych;

9)      sprawuje nadzór s?u?bowy i merytoryczny nad Akademickim Centrum Mediów i Promocji;

10)  wspó?pracuje z:

a)      Rad? Archiwaln?,

b)      Regionalnym Centrum Informatycznym,

c)      Fundacj? im. M. Oczapowskiego,

d)     spó?kami, fundacjami i stowarzyszeniami prowadz?cymi dzia?alno?? z udzia?em Uniwersytetu;

e)      komisjami senackimi: Wspó?pracy z Zagranic? oraz Komisj? Rozwoju Uczelni i Bud?etu,

11)  reprezentuje uczelni? we wspó?pracy z Pi?k? Siatkow? AZS-UWM S.A.;

12)  koordynuje dzia?ania maj?ce na celu utrzymywanie wi?zi z absolwentami.

3.      Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni merytorycznie podlegaj?:

1)      Archiwum Uczelniane,

2)      Muzeum Uniwersyteckie,

3)      Biuro Rzecznika Prasowego.

 

§ 6

 

PROREKTOR DS. STUDENCKICH

 

1.      Nadzoruje i kontroluje realizacj? toku studiów w Uniwersytecie oraz kontroluje i ponosi odpowiedzialno?? za wydatkowanie ?rodków finansowych przyznanych na nadzorowan? dzia?alno??.

2.      W ramach powierzonych kompetencji:

1)      organizuje proces rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne;

2)      podejmuje decyzje w sprawach:

a)      odwo?a? studentów od decyzji dziekana,

b)      odwo?a? kandydatów na studia od decyzji wydzia?owych komisji rekrutacyjnych,

c)      rejestracji uczelnianych organizacji studenckich;

3)      organizuje i nadzoruje gospodark? ogólnouczelnianymi salami dydaktycznymi.

3.      Pe?ni funkcj? prze?o?onego w odniesieniu do pracowników:

1)      Studium J?zyków Obcych,

2)      Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,

3)      Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego,

4.      Udziela zezwole? na imprezy i zgromadzenia studentów na terenie Uczelni.

5.      Nadzoruje:

1)      realizacj? zaj?? dydaktycznych,

2)      internetow? informacj? o planach i programach studiów,

3)      dzia?alno?? studenckich kó? naukowych,

4)      sprawy dotycz?ce wyjazdów zagranicznych studentów,

5)      sprawy dyscyplinarne studentów,

6)      tworzenie i funkcjonowanie systemu udzielania pomocy materialnej studentom,

7)      sprawy socjalno-bytowe studentów i doktorantów,

8)      wspó?prac? Uniwersytetu z Akademickim Zespo?em Sportowym.

6.      Wspó?pracuje z:

1)      samorz?dem studenckim, stowarzyszeniami i organizacjami studenckimi,

2)      Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Studentów i Komisj? Dyscyplinarn? ds. Studentów,

3)      fundacjami w sprawach studenckich,

4)      Senack? Komisj? ds. Dydaktycznych.

7.      Nadzoruje proces u?ytkowania sal i lokali dydaktycznych.

8.      Koordynuje dzia?alno?? sportowo-rekreacyjn? w Uniwersytecie.

 

§ 7

 

KANCLERZ

 

1.      Kieruje administracj? i gospodark? Uniwersytetu w zakresie nie zastrze?onym dla Rektora i Prorektorów oraz kontroluje i ponosi odpowiedzialno?? za wydatkowanie ?rodków finansowych przyznanych na nadzorowan? dzia?alno??.

2.      Nadzoruje proces realizacji inwestycji i remontów w Uniwersytecie.

3.      W ramach swoich kompetencji Kanclerz:

1)     zawiera w imieniu Uniwersytetu umowy, w których warto?? zobowi?zania nie przekracza jednego miliona z?otych;

2)     zatrudnia pracowników:

a)      administracji,

b)      obs?ugi i robotników,

c)      dziekanatów,

d)     Wydawnictwa Uniwersyteckiego

e)      Zak?adu Poligraficznego,

f)       Archiwum Uniwersytetu,

g)      pozosta?ych wykonuj?cych obs?ug? jednostek organizacyjnych, wobec których przepisy nie wymagaj? zatrudnienia przez Rektora lub Prorektorów;

3)     nadzoruje funkcjonowanie podleg?ych jednostek organizacyjnych;

4)     inicjuje zmiany organizacyjne w podleg?ych jednostkach organizacyjnych;

5)     tworzy zasady wykorzystania ?rodków na realizacj? programów wspó?finansowanych z funduszy pochodzenia zagranicznego;

6)     tworzy i nadzoruje system wewn?trznych przepisów i zasad dotycz?cych realizacji zada? w podleg?ych jednostkach.

4.      Kanclerzowi podlegaj?:

1)      jednostki organizacyjne administracji i obs?ugi Uniwersytetu,

2)      dziekanaty w zakresie okre?lonym w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu,

3)      Zak?ad Poligraficzny.

5.      Kanclerz wspó?pracuje z Rektorem i Prorektorami w sprawach obj?tych zakresem swojego dzia?ania.

 

§ 8

 

Traci moc Decyzja Nr 12 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie podzia?u kompetencji mi?dzy Rektorem a Prorektorami.

 

§ 7

 

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

17-01-2007 r.

 

 

 

Decyzja Nr 15

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 wrze?nia 2006 r.

 

w sprawie: powo?ania Zespo?u do spraw realizacji projektu „Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej w Olsztynie wraz z rozszerzeniem us?ug publicznych”.

 

Na podstawie art. 66 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Powo?uje si? Zespó? do spraw realizacji projektu „Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej w Olsztynie wraz z rozszerzeniem us?ug publicznych”, finansowanego z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w sk?adzie:

 1. kierownik projektu – mgr in?. Robert d’Aystetten
 2. cz?onkowie:

§         mgr Gra?yna Buczy?ska (Kwestura),

§         mgr Ma?gorzata Wasyluk (Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej),

§         mgr Tomasz Wilczy?ski (Centrum Informatyczne),

§         mgr Anna Bara?ska (Dzia? Planowania i Organizacji).

 

§ 2

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

20-09-2006 r.

 

 

 

 

 

Decyzja Nr 16

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 pa?dziernika 2006 r.

 

 

w sprawie: zmiany Decyzji Nr 5 z dnia 8 maja 2006 r. dotycz?cej powo?ania merytorycznego Zespo?u do spraw Programu Rozwoju Uczelni.

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) stanowi si?, co nast?puje

 

§ 1

W Decyzji Nr 5 z dnia 8 maja 2006 r. dotycz?cej powo?ania merytorycznego Zespo?u do spraw Programu Rozwoju Uczelni uzupe?nia si? sk?ad Zespo?u o osob? prof. dr. hab. Andrzeja Koncickiego – Prorektora do spraw rozwoju uczelni w kadencji 2006-2008.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

 

Decyzja Nr 17

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 grudnia 2006 r.

 

w sprawie: powo?ania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwo?awczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencj? 2006-2008.

 

Na podstawie § 96 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz art. 213 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z pó?n. zm.), stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Powo?uje si? Komisj? Dyscyplinarn? ds. Studentów w sk?adzie:

 

 1. Nauczyciele akademiccy:

1)      dr Krystyna Kutiak-Zakrzewska - przewodnicz?ca

2)      dr Jaros?aw Dobkowski

3)      dr in?. Joanna Michalak

4)      dr in?. Piotr Sawicki

 1. Przedstawiciele studentów:

1)      Ewa Cybulska

2)      Wojciech Morawski

3)      Kamil Soko?owski

 

§ 2

Powo?uje si? Odwo?awcz? Komisj? Dyscyplinarn? ds. Studentów w sk?adzie:

 

 1. Nauczyciele akademiccy:

1)      prof. dr hab. Ryszard Zadernowski – przewodnicz?cy

2)      dr hab. Irena Brzozowska

3)      dr Joanna Ch?osta-Zielonka

4)      dr in?. Micha? K??bukowski

 1. Przedstawiciele studentów:

1)      Marek Alijewicz

2)      Anna Kotarska

3)      Joanna Kurczewska

 

§ 3

Traci moc Decyzja Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie sk?adu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwo?awczej Komisji ds. Studentów.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

18-12-2006 r.

 

 

 

 

Decyzja Nr 18

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 grudnia 2006 r.

 

w sprawie: kszta?cenia informatycznego.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) w celu dostosowywania edukacji informatycznej na wszystkich kierunkach studiów oraz kszta?cenia informatycznego w zakresie informatyki w UWM do niezb?dnej wiedzy i umiej?tno?ci stosowania w praktyce technologii informacyjnych oraz do perspektywicznych potrzeb specjalistów regionalnego i krajowego rynku pracy:

 

§ 1

Powo?uj? zespó? w sk?adzie:

 • prof. dr hab. in?. Andrzej AMELJA?CZYK,
 • prof. dr hab. in?. W?odzimierz KWIATKOWSKI,
 • dr hab. in?. Edward KO?ODZI?SKI, prof. UWM,
 • dr in?. Wojciech M?KA,
 • prof. dr hab. Miko?aj MIATSELSKI,
 • dr hab. in?. Wojciech MOKRZYCKI, prof. UWM,
 • prof. dr hab. Andrzej SALWICKI,
 • dr Halina TA?SKA,
 • prof. dr hab. Aleksy TRALLE,
 • dr in?. Andrzej WI?NIEWSKI.

 

§ 2

Zadaniem zespo?u wymienionego w § 1 jest opracowanie Projektu kszta?cenia informatycznego w UWM z uwzgl?dnieniem perspektywicznych potrzeb rynku pracy i programu rozwoju regionalnego zawieraj?cego:

1.      projekt kszta?cenia informatycznego na studiach I stopnia i II stopnia:

a.       opis specjalno?ci na kierunku,

b.      plan studiów wyró?nionych specjalno?ci,

c.       charakterystyk? przedmiotów uwzgl?dnionych w planach studiów;

2.      potrzeby kadrowe do realizacji zada? wynikaj?cych z pkt. 1;

3.      potrzeby techniczne do realizacji zada? wynikaj?cych z pkt. 1;

4.      docelowa struktura organizacyjna wydzia?u wynikaj?ca z zada? zawartych w pkt. 1.

 

§ 3

Termin zako?czenia zadania ustalam na 15 lutego 2007 roku.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.

 

 

 

Decyzja Nr 19

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 grudnia 2006 r.

 

 

w sprawie: cennika op?at za opracowanie ocen i raportów w procesie rejestracji ?rodków ochrony ro?lin.

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie ro?lin (Dz. U. z 2004 r. Nr 1, poz. 94 z pó?n. zm.) i rozporz?dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 pa?dziernika 2004 roku w sprawie upowa?nienia jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotycz?cych ?rodków ochrony ro?lin (Dz. U. Nr 238, poz. 2399) stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Ustala si? cennik op?at za opracowanie ocen i raportów dotycz?cych ?rodków ochrony ro?lin stanowi?cy za??cznik do decyzji.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania, z moc? od 1 grudnia 2006 roku.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Za??cznik do Decyzji Nr 19 Rektora UWM

z dnia 18 grudnia 2006 r.

 

Cennik op?at za opracowanie ocen i raportów

dotycz?cych ?rodków ochrony ro?lin

 

1.      Ceny netto za opracowanie ocen i raportów w procedurze rejestracyjnej ?rodków ochrony ro?lin, posiadaj?cych substancje aktywne dopuszczone do obrotu na obszarze Polski w tym samym zakresie stosowania:

Wyszczególnienie kosztów jednostkowych (cena netto):

1)      ocena informacji w podsumowaniu wniosku (wst?pne) – 2.000,00 z?.;

2)      ocena materia?ów wniosku dotycz?cych skuteczno?ci dzia?ania ?rodka, oddzielnie dla ka?dej ro?liny uprawnej – 3.000,00 z?.;

3)      ocena materia?ów wniosku z zakresu fitotoksyczno?ci, wp?ywu na wysoko?? i jako?? plonów, oddzielnie dla ka?dej ro?liny uprawnej – 2.000,00 z?.;

4)      ocena materia?ów wniosku z zakresu wp?ywu na ro?liny nast?pcze – 1.000,00 z?.;

5)      ocena informacji dotycz?cych odporno?ci i przedstawionych w etykiecie – instrukcji stosowania ?rodka chemicznego – 2.000,00 z?.

 

2.      Ceny netto za opracowanie ocen i raportów w procedurze rejestracyjnej ?rodków ochrony ro?lin, posiadaj?cych substancje aktywne po raz pierwszy wprowadzane do obrotu na obszarze Polski:

Wyszczególnienie kosztów jednostkowych (cena netto):

1)      ocena informacji w podsumowaniu wniosku (wst?pne)  – 2.000,00 z?.;

2)      ocena materia?ów wniosku dotycz?cych skuteczno?ci dzia?ania ?rodka, oddzielnie dla ka?dej ro?liny uprawnej – 4.500,00 z?.;

3)      ocena materia?ów wniosku z zakresu fitotoksyczno?ci, wp?ywu na wysoko?? i jako?? plonów, oddzielnie dla ka?dej ro?liny uprawnej – 3.000,00 z?.;

4)      ocena materia?ów wniosku z zakresu wp?ywu na ro?liny nast?pcze  – 1.000,00 z?.;

5)      ocena informacji dotycz?cych odporno?ci i przedstawionych w etykiecie - instrukcji stosowania ?rodka ochrony ro?lin – 2.000,00 z?.

 

3.      Przedstawione ceny s? kosztami netto, do których nale?y doliczy? 22% podatek VAT.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

29-12-2006 r.

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 1768 razy (w tym z UWM 221 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-17
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa